Klachtenreglement

Arbo.nu probeert de bij Arbo.nu aangesloten bedrijven en haar werknemers zo goed mogelijk te ondersteunen en te zorgen voor een optimale dienstverlening. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de geboden dienstverlening. Middels dit Klachtenreglement informeren wij u over uw mogelijkheden op het moment dat u een klacht heeft.

Klachtenreglement

Als bedoeld onder artikel 14, tweede lid, onder h van de Arbeidsomstandighedenwet

1.      Kenbaarheid
1.1 Onderhavig Klachtenreglement zal kenbaar worden gemaakt door publicatie op de website www.arbo.nu. 

2.      Definities
2.1 Onder Klacht wordt in dit Klachtenreglement verstaan: een schriftelijke uiting van ontevredenheid aan Arbo.nu over de dienstverlening door een werknemer of bedrijfsarts van Arbo.nu. 
2.2. Onder Klager wordt in dit Klachtenreglement verstaan: de werknemer of de werkgever die een Klacht indient over de dienstverlening van Arbo.nu. 

3.      Het indien van een Klacht
3.1 Het indienen van een schriftelijke Klacht dient gemotiveerd te geschieden.
3.2 Een Klacht dient binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen één week na het ontstaan van de Klacht, aan Arbo.nu kenbaar te worden gemaakt door een e-mail te sturen aan info@arbo.nu.
3.3 De Klacht dienst tenminste te bevatten:
– De naam en adresgegevens van de Klager;
– De Klacht;
– De omschrijving van de omstandigheden waarop de Klacht betrekking heeft.
3.4 Indien een Klacht niet door werknemer of de werkgever zelf wordt ingediend maar door een gemachtigde daarvan, dient aan de Klacht te worden toegevoegd een schriftelijke machtiging van de werknemer respectievelijk de werkgever. 

4.      Ontvangstbevestiging, onderzoek en beoordeling
4.1 Na indiening van een Klacht, op de wijze als genoemd onder artikel 3, ontvangt Klager binnen één werkdag een ontvangstbevestiging. 
4.2  Na ontvangst van de Klacht start Arbo.nu een zorgvuldig onderzoek naar de omstandigheden en gronden van de Klacht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door personen die niet direct betrokken zijn bij de Klacht. Alle bij de Klacht betrokken partijen zullen worden gehoord. 
4.3  Na het horen van alle betrokken partijen beoordeelt Arbo.nu de gegrondheid van de Klacht, waarna de benodigde stappen worden vastgesteld om de Klacht naar behoren af te handelen. 

5.      Procedure indienen Klacht
5.1 De Klager en (indien van toepassing) de werkgever van de Klager worden binnen twee weken na indiening van de Klacht schriftelijk op de hoogte gebracht over de verdere procedure van de behandeling van de Klacht. 
5.2  Arbo.nu neemt binnen vier weken na indiening van de Klacht een met redenen omklede beslissing met betrekking tot de Klacht. De Klager en (indien van toepassing) de werkgever van de Klager worden binnen vier weken na indiening van de Klacht schriftelijk op de hoogte gebracht over de genomen beslissing en de te treffen maatregelen (indien van toepassing). Aan de werkgever van Klager (indien van toepassing) zullen zonder toestemming van de Klager geen inhoudelijke mededelingen worden gedaan omtrent de inhoud van de Klacht. 
5.3  Indien er naar aanleiding van een beslissing, als bedoeld onder 5.2, maatregelen worden genomen door Arbo.nu, zullen Klager en werkgever van de Klager (indien van toepassing) schriftelijk op de hoogte worden gebracht over de termijn waarbinnen deze maatregelen ten uitvoer zullen worden gebracht. 
5.4  Arbo.nu draagt er zorg voor dat de maatregelen binnen een redelijke termijn worden uitgevoerd. 

6.      Beroepsmogelijkheid
6.1 Leidt de afhandeling van de Klacht door Arbo.nu niet tot een bevredigende oplossing naar de mening van de Klager, dan kan dit binnen één maand na de beslissing schriftelijk aan Arbo.nu kenbaar worden gemaakt door een e-mail te sturen aan info@arbo.nu en dan kan de Klager zich richten tot de onafhankelijke Geschillencommisie Arbodienstverlening via www.klachtregeling.nl

7.      Geheimhouding
7.1 Elke Klacht wordt door Arbo.nu vertrouwelijk behandeld. Arbo.nu zal zonder toestemming van betrokkenen geen mededelingen doen aan derden met betrekking tot de Klacht.

8.      Slotbepaling
8.1 Indien een Klager nog vragen heeft met betrekking tot het Klachtenreglement dan kan de Klager zich wenden tot Arbo.nu via het e-mailadres info@arbo.nu.